د ملګرو ملتونو اقلیم بدلون په اوه ویشتم نړیوال کنفرانس کې د چاپیریال ساتنې روزنیز او پرمختیایې چارو د موسیسی د رئیس د ګډون راپور

لړلیک د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون په اوویشتم نړیوال کنفرانس  (COP27) کې د عبدالهادي اچکزي د ګډون راپور. 1 د اقلیم بدلون اووه ویشتم نړیوال کنفرانس موخې.. 2 د …

Job Announcement

Position Title: Project Officer Job Location:              Kabul Nationality:                 Afghan Category:                    Program Employment Type:     Full Time Salary:                         As per organization salary scale Vacancy Number:       AFG-2022-12-30 …