د ملګرو ملتونو اقلیم بدلون په اوه ویشتم نړیوال کنفرانس کې د چاپیریال ساتنې روزنیز او پرمختیایې چارو د موسیسی د رئیس د ګډون راپور

لړلیک د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون په اوویشتم نړیوال کنفرانس  (COP27) کې د عبدالهادي اچکزي د ګډون راپور. 1 د اقلیم بدلون اووه ویشتم نړیوال کنفرانس موخې.. 2 د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس په جریان کې په انفرادي توګه د نړیوالو مشرانو او مرستندویه موسساتو سره ملاقاتونه. 6 د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس اخیرنۍ […]

Continue Reading

EPTDO statement about the Taliban orders to ban female employees to work with NGOs.

EPTDO believes that women are integral part of every community. Women in every country are making almost half of the population. So their consideration in very part of the development is necessary. The EPTDO is committed to ensuring that women participate in social, political, leadership and decision-making processes that affect them, their families, and communities. […]

Continue Reading