د ملګرو ملتونو اقلیم بدلون په اوه ویشتم نړیوال کنفرانس کې د چاپیریال ساتنې روزنیز او پرمختیایې چارو د موسیسی د رئیس د ګډون راپور

لړلیک د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون په اوویشتم نړیوال کنفرانس  (COP27) کې د عبدالهادي اچکزي د ګډون راپور. 1 د اقلیم بدلون اووه ویشتم نړیوال کنفرانس موخې.. 2 د …